អ៊ីតាលី

Nedderdüütsche  Wikipedia hett 'n Artikel op:

Wikipedia nds

Nedersaksiese  Wikipedia hett 'n Artikel op:

Wikipedia nds-nl

Kambodschaansch

Toponym

(Egennaam)
(Substantiv)
អ៊ីតាលី
 
Laag vun Italien

Bedüden

  1. Italien is en Staat in Europa.

Översetten