អាល់បានី

Kambodschaansch

Toponym

(Egennaam)
(Substantiv)
អាល់បានី (al ba ni)
 
Laag vun អាល់បានី

Bedüden

  1. Staat in Europa

Översetten