ភាសាអាយឡែន

Kambodschaansch

Egennaam

(Substantiv)
ភាសាអាយឡែន (pʰiesaa aaylaen)
 
Wikipedia hett 'n Artikel op:
 
Nedersaksiese Wikipedia hef n artikel op:

Wikipedia

Bedüden

  1. Ieslannsch (Egennaam: íslenska) is een noordgermaansche Spraak, de up Iesland praten warrd.

Översetten